the night by alexei leonov

Alexei Leonov

The night, 1974

spacewalk by alexei leonov

Alexei Leonov

Spacewalk, 1971