Alexander Andriessen (Dutch)

l'étal du poissonnier by alexander andriessen

Attributed to Alexander Andriessen

L'étal du poissonnier