vase by aldo nason

Aldo Nason

Vase, 1950

Wright