rose by akamatsu tsukuru

Akamatsu Tsukuru

Rose, 1938

tray by akamatsu tsukuru

Akamatsu Tsukuru

Tray, 1900–1950