Adolf Pichler (1905)

at the opera by adolf pichler

Adolf Pichler

At the opera

madonna by adolf pichler

Adolf Pichler

Madonna, 1883