Adolf Hoffmeister (1973)

james joyce by adolf hoffmeister

Adolf Hoffmeister

James Joyce, 1928

dionýsos by adolf hoffmeister

Adolf Hoffmeister

Dionýsos, 1933

franz kafka doors by adolf hoffmeister

Adolf Hoffmeister

Franz Kafka Doors, 1965

landscape with angels by adolf hoffmeister

Adolf Hoffmeister

Landscape with angels

fantom města by adolf hoffmeister

Adolf Hoffmeister

Fantom města, 1917–1921

nohy by adolf hoffmeister

Adolf Hoffmeister

Nohy, 1972

three battles by adolf hoffmeister

Adolf Hoffmeister

Three battles, 1972

v. nezval by adolf hoffmeister

Adolf Hoffmeister

V. Nezval, 1960