return of the xynomorph by abu-bakarr mansaray

Abu-Bakarr Mansaray

Return of the Xynomorph, 2013

sufisticated hell lizard by abu-bakarr mansaray

Abu-Bakarr Mansaray

Sufisticated Hell Lizard, 2011

the caterstrophy by abu-bakarr mansaray

Abu-Bakarr Mansaray

The caterstrophy, 1992–1992