Back  
 

Toshusai Sharaku
Ichikawa Komazo III as Shiga Daishichi
1794-95
36.5 x 24 cm
Est. $200,000-$250,000 at Christie's