Back  
 

DeWitt Godfrey
Study #2
2004
Black & White Gallery