Back  
 

Takashi Murakami t-shirt at Marianne Boesky, $25