Back  
 

Takashi Murakami
at Marianne Boesky
(detail)