Back  
 

Hitomi Ochiai, director of Galerie Hitomi Bushi d’Eau, Paris