Back  
 

Ernesto Neto
Navedenga
1998
stocking, styrofoam and sand
approx. 12 x 15 x 21 ft.