Back  
 

Simon Ungers with Thomas Kinslow
T-House
1992
Wilton, NY
exterior view