Back  
 

Shirin Neshat
Soliloquy Series
2000
Production still
© 2000 Shirin Neshat
Photo taken by Larry Barns
Courtesy Barbara Gladstone Gallery, New York