Back  
 

Mark Rothko
No. 8 (White Stripe)
1958
$8,856,000
Sotheby's New York
Nov. 12, 2003