Back  
 

Ugo Rondinone
No. 174, Zweiundzwangzigsterfebruar Zweitausendundnull
2000
$102,000
Sotheby's New York
Nov. 13, 2003