Back  
 

Takashi Murakami/Kaikai Kiki
My Lonesome Cowboy
1998