Back  
 

Ashley Bickerton
Courtesy Sonnabend Gallery