Fuzhou HanMoJinShi Auction Co., Ltd.


  

Fuzhou HanMoJinShi Auction Co., Ltd.
Wusi Road
Xiong Kun Wen Hua Cheng, Room 303
Fuzhou,  350001 China
Telephone: +86 13615038323
Fax: +86 591 87717391