Yi De Ge Auction Co., Ltd.


  

Yi De Ge Auction Co., Ltd.
25 Xinhua Street, Liu Li Chang Nan, Xicheng District
Beijing,  100050 China
Telephone: +86 10 8319 7345
Fax: +86 10 8319 7894