Xinjiang Zhuoyuan Auction Co., Ltd.


  

Xinjiang Zhuoyuan Auction Co., Ltd.
Wan Guo Building, 15/F, C1
160 Xin Hua Nan Road
Urumqi, Xinjiang, China
Telephone: +86 99 1233 7377