Sichuan Shixi Auction Co., Ltd.


  

Sichuan Shixi Auction Co., Ltd.
2 Ban Jie Xiang, Qingyang District
Chengdu, Sichuan 610015 China
Telephone: +86 28 8627 2996
Fax: +86 28 8627 2996