Jiangsu Shengde Auction Co., Ltd.


  

Jiangsu Shengde Auction Co., Ltd.
Wan Da Plaza, Unit A, 8/F
102 Jiang Dong Zhong Road
Nanjing, Jiangsu 210019 China
Telephone: +86 25 86562367
Fax: +86 25 86562796
 

artnet—The Art World Online. ©2014 Artnet Worldwide Corporation. All rights reserved. artnet® is a registered trademark of Artnet Worldwide Corporation, New York, NY, USA.