Anhui Xinghan Auction Co., Ltd.


  

Anhui Xinghan Auction Co., Ltd.
Room 2404, Hui Feng Center
Bei Yi Huan Road
Hefei, Anhui 230001 China
Telephone: +86 551 6552 4791
Fax: +86 551 6552 4791