Hunan Yinjian Auction Co., Ltd.


  

Hunan Yinjian Auction Co., Ltd.
Kuang Wu Zhu Bao Shi Chang, Front Building, 3/F
290 Cheng Nan Zhong Road
Changsha, Hunan 410007 China
Telephone: +86 731 8441 1166

www.hnyjpm.com/