Beijing Yazhou Chenze Auction Co., Ltd.


  

Beijing Yazhou Chenze Auction Co., Ltd.
Jing Rui Building, Unit B, 17G
17 Dong San Huan Road South, Chaoyang District
Beijing,  100021 China
Telephone: +86 010 8766 7508
Fax: +86 010 8766 7508