Beijing Hua Xia Jindian International Auction


  

Beijing Hua Xia Jindian International Auction
B3-3-101, Fu Di Shou Fu
20, Xi Wang Road Jia, Chaoyang District
Beijing,  100124 China
Telephone: +86 10 5711 5982
Fax: +86 10 5870 6675

http://hxjdpm.com/