Xueyuan Auction Co., Ltd.


  

Xueyuan Auction Co., Ltd.
54 Jin Zhu Xi Road
Jin Zang Lin Ka, A1
Lhasa, Tibet, China
Telephone: +86 180 1689 7736

www.xueyuanpaimai.com/