Guangdong Chongzheng Auction Co., Ltd.


  

Guangdong Chongzheng Auction Co., Ltd.
603 North Jie Fang Road
Guangdong Ying Bing Hotel, Banquet Hall, 2/F
Guangzhou, Guangdong 510180 China
Telephone: +86 20 8339 4856
Fax: +86 20 8319 3865

www.gdczpm.com