Guizhou Fu Bao Hammer Auction Co., Ltd.


  

Guizhou Fu Bao Hammer Auction Co., Ltd.
#33, Row 1, Ding Zone, Wan Dong Flower and Bird Market
1 Shi Dong Road, Nanming District
Guiyang, Guizhou 550001 China
Telephone: +86 85 1581 9606
Fax: +86 85 1581 9606

www.fbcpm.com