Anhui Sanjia Auction Co., Ltd.


  

Anhui Sanjia Auction Co., Ltd.
Wei Lan Commercial Building, Unit B, Room 1711
188 Qian Shan Road, Zhengwu District
Hefei, Anhui 233031 China
Telephone: +86 551 6587 9136
Fax: +86 551 6587 9136

www.sanjiapm.com