Beijing DingXingTianHe Auction Co., Ltd.


  

Beijing DingXingTianHe Auction Co., Ltd.
Hua Hui Yuan, 1F, Room 101
3 Hua Wei Nan Road, Chaoyang
Beijing,  100029 China
Telephone: +86 10 8766 5877
Fax: +86 10 8766 5352

www.dxthpm.cn