Shanxi Jinde Auction Co., Ltd.


  

Shanxi Jinde Auction Co., Ltd.
10/F, Heng Zhi Business Center (Shui Gong Building)
368 North Qin Xian Jie
Taiyuan, Shanxi 030001 China
Telephone: +86 35 1878 0101
Fax: +86 351 878 0102

www.sxjinde.com.cn