Jiangsu Huaihai International Auction Co., Ltd.


  

Jiangsu Huaihai International Auction Co., Ltd.
5/F, 131 South Zhongshan Road
Xuzhou, Jiangsu 221000 China
Telephone: +86 516 8570 9771
Fax: +86 516 8380 8065 

www.hhgph.com