Beijing Yubao Jiahe International Auction Co., Ltd.


  

Beijing Yubao Jiahe International Auction Co., Ltd.
Room 2010, Chun Lan Building
88 South San Huan Xi Road, Fengtai District
Beijing,  100077 China
Telephone: +86 10 8348 8839
Fax: +86 10 8348 8839

www.yubaojiahe.com