Beijing Yubao Jiahe International Auction Co., Ltd.


  

Beijing Yubao Jiahe International Auction Co., Ltd.
Hua Shi Zao Yuan, Gua Shi Street, Chongwen, Beijing
Wu Dong Kui Art Museum, 1 F
Beijing, China
Telephone: 86 010-52832810
 

artnet—The Art World Online. ©2014 Artnet Worldwide Corporation. All rights reserved. artnet® is a registered trademark of Artnet Worldwide Corporation, New York, NY, USA.