Shanghai Jinchui Commodity Auction Co., Ltd.


  

Shanghai Jinchui Commodity Auction Co., Ltd.
15D, Shi Mei Building
445 Jiang Ning Road
Shanghai,  200041 China
Telephone: +86 21 3218 1528
Fax: +86 21 3218 1528

www.shjinchui.com