Nanjing Zhengda Auction Co., Ltd.


  

Nanjing Zhengda Auction Co., Ltd.
32 Jiang Ning Road, Fu Zi Temple
Nanjing, Jiangsu 210006 China
Telephone: +86 25 8320 2180
Fax: +86 25 8320 7138

www.zd-pm.com