Guangzhou Zhonglian Auction Co., Ltd.


  

Guangzhou Zhonglian Auction Co., Ltd.
4/F, Guanyi Building
80 Nong Lin Xia Road, Yue Xiu District
Guangzhou, Guangdong 500000 China
Telephone: +86 20 8762 2545
Fax: +86 20 3761 5474

www.gzzlpm.com