Jianan International Auction Co., Ltd.


  

Jianan International Auction Co., Ltd.
27 West Xiang Gang Road, Qingdao, Shandong
Ji Nan Jun Qu, Qingdao No. 1 Nursing Home, Building No. 13
Qingdao,  266000 China
Telephone: +86 532 6677 1333
Fax: +86 532 8098 3707

www.jiananguopai.com