Zhejiang Haohoo International Auction Co., Ltd.


  

Zhejiang Haohoo International Auction Co., Ltd.
136 Qingchun Road, Hangzhou, Zhejiang
Guangli Building, 25A
Hangzhou, Zhejiang 310003 China
Telephone: +86 571 8721 0670
Fax: +86 571 8721 2355

www.haohoo.com.cn