Tianjin Contemporary Auction Co., Ltd.


  

Tianjin Contemporary Auction Co., Ltd.
389 Bing Shui Xi Street Yan Chang Xian, Xi Qing District, Tian Jin
Tianjin Contemporary Art Museum
Tianjin, China
Telephone: +86 22 2371 6788