Tianjin Contemporary Auction Co., Ltd.


  

Tianjin Contemporary Auction Co., Ltd.
389 Bing Shui Xi Street Yan Chang Xian, Xi Qing District, Tian Jin
Tianjin Contemporary Art Museum
Tianjin, China
Telephone: 86 022-23716788
 

artnet—The Art World Online. ©2014 Artnet Worldwide Corporation. All rights reserved. artnet® is a registered trademark of Artnet Worldwide Corporation, New York, NY, USA.