Wen Jin Ge Auction Co., Ltd.


  

Wen Jin Ge Auction Co., Ltd.
9 East San Huan Zhong Road, Chao Yang, Beijing
Fu Er Building, Room 2506
Beijing,  100020 China
Telephone: +86 010 8591 1682
Fax: +86 010 8591 1680

www.wjgauction.com