Zhejiang Jiabao Auction Co., Ltd.


  

Zhejiang Jiabao Auction Co., Ltd.
902-908 East Building, Xian Dai Zhi Ye Building 28-2 Guang Fu Road, Shang Cheng District
12 Wen Hui Road, Hangzhou
Hangzhou, Zhejiang 310003 China
Telephone: +86 571 8510 3132
Fax: +86 571 8780 3338

www.zjjbpm.com