Sichuan Jiashili Auction Corporation


  

Sichuan Jiashili Auction Corporation
West Yu Long Street, Chengdu, Sichuan
Wai Mao Building, 14th Floor, No. 6-10
Chengdu, Sichuan, China
Telephone: +86 28 8626 8595
Fax: +86 28 8669 9706

www.jslpm.com