Jieyang Guangya Auction Co., Ltd.


  

Jieyang Guangya Auction Co., Ltd.
2F, Front Building, Zuo Jia Book Store
Rong Hua Avenue South
Hangzhou, Zhejiang 522000 China
Telephone: +86 66 3861 9387
Fax: +86 63 3861 1039