Zhejiang Shimao International Auctions Co., Ltd.


  

Zhejiang Shimao International Auctions Co., Ltd.
39 Qing Chun Road
Qing Chun Wai Mao Building, 7/F
Hangzhou, Zhejiang 310007 China
Telephone: +86 571 8709 8519
Fax: +86 0571 8795 0039

www.zjsmpm.com