Jiangsu Jude Auction Co., Ltd.


  

Jiangsu Jude Auction Co., Ltd.
89 Zhong Shan Nan Road, Nanjing
Nanjing, Jiangsu 210005 China
Telephone: +86 25 8563 9199
Fax: +86 25 8469 9416

www.jsjdpm.com