Shanxi Qinshang Auction Co., Ltd.


  

Shanxi Qinshang Auction Co., Ltd.
91 North Chang An Road
Zhong Xin Fu Cheng Building, 4th Floor
Xi An, Shaanxi 710061 China
Telephone: +86 29 8788 2251
Fax: +86 29 8540 2685

www.qinshangpaimai.com