Shanghai Honghai Commodity Auction Co., Ltd.


  

Shanghai Honghai Commodity Auction Co., Ltd.
8/F, 1093 Xin Zha Road
Shanghai,  200041 China
Telephone: +86 21 5213 2691
Fax: +86 21 5213 2315

www.sh-honghai.com